유حرفهایی از جنس دلـــــــ❤ــــــ유

 

من همینم

نه چشمان آبی دارم نه کفشهای پاشنه بلند

 همیشه کتانی می پوشم

روی چمن ها غلت میزنم

 عشوه ریختن را خوب یادم نداده اند

وقتی از کنارم رد می شوی بوی ادکلنم مستت نمی کند

 نگران پاک شدن رژ لب و ریملم نیستم

 لاک ناخن هایم از هزار متری داد نمی زند

 گاهی از فرط غصه بلند داد میزنم

خدایم را یا تمام دنیا عوض نمی کنم

و بعضی آدم های اطرافم را هم با تمام دنیا عوض نمی کنم

شبها پایه پرسه زدن در خیابان و مهمانی نیستم

بلد نیستم تا صبح پای گوشی پچ پچ  کنم و یگویم دوستت دارم

 وقتی حتی به تعداد حروف دوستت دارم دوستت ندارم

 ولی اگر بگویم دوستت دارم دوست داشتنم حد و مرزی ندارد

من خالصانه همینم....

[ یک شنبه 1 / 1 / 1398برچسب:, ] [ 16:37 ] [ pireanssic ] [ ]

 ﺍَﻣﻨﯿَﺖ یَعنی تُو . . . . .

ﺍَﻣﻨﯿَﺖ ﯾَﻌﻨﯽ ﻣُﺤﮑَﻢ ﺩَستَت ﺭﺍ ﮔِﺮِﻓﺘَﻦ . . . . . . 
 
ﺑﺎ ﺩﯾﻮﺍﻧِﮕﯽ ﻫﺎیَت ﺯِﻧﺪِﮔﯽ ﮐَﺮﺩَﻥ . . . . . . 
 
ﺍِﺣﺴﺎﺱِ مَردانِه اَت ﺭﺍ ﻓَﻬﻤﯿﺪَﻥ . . . . . .
 
ﺩَﺳﺘَﺖ ﺭﺍ ﮐِﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮَم . . . . . . 
 
می دانَم ﻧﺎﺏ ﺗَﺮ ﺍَﺯ ﺩَﺳﺖ ﻫﺎﯼِ ﺗُﻮ ﺩَﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ . . . . . . 
 
می دانَم ﻣﺎﻧﺪَنی ﺗَﺮ ﺍَﺯ ﻧِﮕﺎﻩِ ﺗُﻮ ﭼِﺸﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ . . . . . .
 
ﺑَﺮﺍﯼِ ﺧَﻨﺪِﻩ ﻫﺎیَم ﻣﯽ ﺧَﻨﺪﯼ . . . . . . 
 
ﺑَﺮﺍﯼِ ﮔِﺮﯾِﻪ ﻫﺎیَم ﺷﺎﻧِﻪ ﻣﯽ ﺷَﻮﯼ . . . . . .
 
می دانَم ﺑَﺮﺍﯼِ ﺭﺍﺳﺖ ﮔُﻔﺘَﻦ ﻣَﺴﺘﯽ ﻧِﻤﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ . . . . .
 
عشقم امنیت من....
 
.

[ جمعه 26 / 1 / 1394برچسب:, ] [ 16:39 ] [ pireanssic ] [ ]

 بـــازار ســــنــــگـــ فــــروش هـــا کــــجـــاســـت ؟ 

 

بــه دنـــــبـــــال ســــنـــــگی کَــــمـــــیـــــابـــــم!!!!!! 
 
آیــــا ســــنـــــگــ... صَــــبــــور هـــــم مـــــیـــــفــــروشـــنـــــد؟
[ جمعه 26 / 1 / 1394برچسب:, ] [ 16:37 ] [ pireanssic ] [ ]

398

 

زمسـتان و تابســتان نــدارد....نـبـاشــی...چهــار ستون بدنــم میلــــرزد ...!!!

[ یک شنبه 18 / 7 / 1393برچسب:, ] [ 19:58 ] [ pireanssic ] [ ]

397

 

 

 

گفته بودی دلتنگی هایم را با قاصدک ها قسمت کنم

 تا به گوش تو برسانند....می گفتی قاصدکها گوش شنوا دارند...غم هایت را در گوششان زمزمه کن و به باد بسپار ....من اکنون صاحب دشتی قاصدکم!اما مگر تو نمی دانستی قاصدکهای خیس از اشکمی میرند؟

[ یک شنبه 18 / 7 / 1393برچسب:, ] [ 19:56 ] [ pireanssic ] [ ]

396

 

 

گاهے فقط בلتـ میخواهـב


زانو هایتــ را تنگــ בر آغــوش بگیرے ...

گوشـﮧ تریـن گوشـﮧ اے کـﮧ مے شناسے بنشینے

 

 

 

و فقـط نگاه کنے...

 

 

 

 

چقـבر בلت براے یکــ خیال راحت تنگـــ مے شوב

 

 

 

 

 

[ یک شنبه 18 / 7 / 1393برچسب:, ] [ 19:53 ] [ pireanssic ] [ ]

394

 

 

به تهیدستی ام نگاه نکن


مگو هیچ نداری

 

ببین….


تـــــو را دارم”...!!!

[ یک شنبه 18 / 7 / 1393برچسب:, ] [ 19:51 ] [ pireanssic ] [ ]

395

امــروز


یادمــ افتــاد


دفتــر خاطراتـــے که خیلـــے وقتــ استــ


چیزــےدر آن ننوشته امــ


بــا خودمــ میگویمــ :


"
فکرشــ را بکن یک روز میمیرــے او میمانــدو ایـن دفتــر "


دلمــ میســوزد براے تــو


که میشکنــے روزــےکه مـن نیستمــ


تــو ایـن دفتــر را میخوانــے


خــرد میشوے


وقتــے میفهمــے


چقــدر دوستتــ دارم

[ یک شنبه 18 / 7 / 1393برچسب:, ] [ 19:51 ] [ pireanssic ] [ ]

393

 

 

عــــــاقبت یک جـــایـــی ...


یک وقتــــــی ...


به قـــول شازده کوچــــولو:


دلـت اهلــی یک نفــر می شـــود ...!!!

[ یک شنبه 18 / 7 / 1393برچسب:, ] [ 19:50 ] [ pireanssic ] [ ]

392

 

 

این روزها ...

 

همه چیز مرا پــــرت میکند

 

به تمام لحظاتی که در کنار تـــــو گذشت ...

[ یک شنبه 18 / 7 / 1393برچسب:, ] [ 19:49 ] [ pireanssic ] [ ]

391

 

 

حـــتـــــــی دیــــگر نمیـــخواهـــــم آرزویــت باشــم 

آرزو مــــیـــــکـنــم 

او آرزوی تـــو باشــــــــــد 

و آرزوی او

دیــگـــــــــــــری

[ یک شنبه 18 / 7 / 1393برچسب:, ] [ 19:48 ] [ pireanssic ] [ ]

390

 

آن روزها که با تو بودن برایم آرزو بود تمام شد !امروز باتو بودن یا نبودن فرقی ندارد...سیگار باشد و خیابان ...من میروم تا دود کنم هستی ام را ....!!

[ یک شنبه 18 / 7 / 1393برچسب:, ] [ 19:47 ] [ pireanssic ] [ ]

389

 

 

تمـــام صفحـه هــای کاغــذ را از پـیـش رویــم بــردار

حـالــم بـه هـم مـی خــورد از ایــن همــه دروغ

کــه بـا ایــن واژه هـــا مــی ســازم

مــن از تمـــام دار دنیــا

تنهــا دلــم مـی خـواهـد بـا تــو در شبــی مهتــابــی

بـــه قــرص مــاه نگـاه کنـــم و

بــا چشــم هـای خیــس بــه تـــو بفـهـمــانــم

چقــدر تصـویــر تــوی زنــدگیــم دیــده ام

کــه بـــی تـــو

هیــــچ کـــدام

لـذتـــی بـرایـــم نـداشتـنـد. . .

 

[ یک شنبه 18 / 7 / 1393برچسب:, ] [ 19:45 ] [ pireanssic ] [ ]

388

 

 

خوشــــــــــبختی داشتن کســـــی است

که بیشـــتر از خـــودش

تــ ــ ــ ــ ــو را بــخواهد

و

بیشـــتر از تــ ـ ـ ـ ـــو

هیـــــ♥ــــــچ نخواهد

و

تــــــ♥ــــو ...

برایش تـــ ــ ــ ــمام زندگی باشی ...[ یک شنبه 18 / 7 / 1393برچسب:, ] [ 19:44 ] [ pireanssic ] [ ]

387

عشق  هـمـیـن اسـت  

 

 

 

کـه بـخـواهـی

 
چـه سـه چـرخـه ی کـوچـکـی را


چـه هـکـتـارهـا زمـیـن


چـه زنـی را


چـه مـردی را . . !


عـشـق کـم و زیـاد نـدارد،


عـشـق


یـعـنـی هـر چـیـزی کـه


بـا "هـمـه ات" بـخـواهـی . . .

 

[ یک شنبه 18 / 7 / 1393برچسب:, ] [ 19:34 ] [ pireanssic ] [ ]

386

هـزار بـارهـم کـه

 از ایـن شـانه به آن شانـه بغـلتی

این شـب صبـح نمــی شــود

وقـتـی دلتنـگ بـاشـی !


[ یک شنبه 18 / 7 / 1393برچسب:, ] [ 19:9 ] [ pireanssic ] [ ]

385

چه انتظاری از این مردم داری

 
این مردم پشت سر خدا هم حرف میزنند

[ سه شنبه 13 / 7 / 1393برچسب:, ] [ 14:34 ] [ pireanssic ] [ ]

384

انـقـضای خــاص بــودنـت بـه پـایـان رسـیـد…


دیـگـه بـه تــو فکـر نـمـیـکـنـم


گـنـاه اســت!!


چـشم داشتـن بـه مال غـریـبـه ها …


 

[ سه شنبه 13 / 7 / 1393برچسب:, ] [ 14:32 ] [ pireanssic ] [ ]

383

 

چه ازدحامی به پا کرده ای در من..


.همین تو یک نفر !


[ سه شنبه 13 / 7 / 1393برچسب:, ] [ 14:30 ] [ pireanssic ] [ ]

382

اینجــا همــه از 


" ســر ِعــادت "


نفــــس میکشنــد !!


[ سه شنبه 13 / 7 / 1393برچسب:, ] [ 14:29 ] [ pireanssic ] [ ]